Eclips Uitvaarten, gevestigd aan Slikdijk 16B, 5513NL Wintelre, KvK nummer 58271228, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij begrijpen het belang van de bescherming van uw gegevens wanneer u gebruik maakt van onze website en/of onze diensten. Wij communiceren hierover graag open en in begrijpelijke taal.

1 Persoonsgegevens die wij verwerken
Eclips Uitvaarten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u deze na eigen initiatief aan ons verstrekt:

Naam, adres en woonplaatsgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het sluiten van een overeenkomst
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (persoonlijk, in correspondentie en telefonisch of via een webformulier op onze website)
Lijst met contactgegevens ten behoeve van bedrukken of beschrijven van rouwenveloppen
Algemene bezoekersgegevens via onze website verzameld door Google Analytics zoals locatie, bezoekersgedrag en besturingssysteem

2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Eclips Uitvaarten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

godsdienst of levensovertuiging
gezondheid
afkomst of etniciteit

3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Eclips Uitvaarten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het uitvoeren van de dienstverlening
Het verstrekken van een aanbod
Het afhandelen van uw betaling
Klantenbeheer
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Reclame- en/of marketingdoeleinden
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Eclips Uitvaarten analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Eclips Uitvaarten verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Eclips Uitvaarten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden uw gegevens in bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot een overeenkomst leiden, dan houden wij uw gegevens in bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen. Ook houden wij uw gegevens in ons bezit als daar een wettelijke verplichting toe bestaat.

5 Delen van persoonsgegevens met derden
Eclips Uitvaarten verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eclips Uitvaarten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6 Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Eclips Uitvaarten heeft een Cookie beleid.

7 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eclips Uitvaarten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eclips-uitvaart.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Eclips Uitvaarten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Eclips Uitvaarten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van (de opslag van) uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Eclips Uitvaarten behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.